מונחים- גישור ויישוב סכסוכים


ההבדל בין פישור, גישור ובוררות
פישור
פשרה מושגת על ידי ויתור של כל אחד מן הצדדים על חלק מתביעותיו. ההסכם משקף את ההגעה לעמק השווה בין עמדות הפתיחה שלהם. לרוב, היא אינה ממצה את האפשרויות העומדות בפניהם ואינה מספקת להם את הפתרון הטוב ביותר שהיו יכולים להגיע אליו.
גישור
שיטה לפתרון ויישוב סכסוכים באמצעות סיוע של גורם חיצוני נטרלי, המקובל על שני הצדדים החלוקים, אשר מסייע להם למצוא את הדרך להסדר מוסכם וזאת מבלי שיהא בסמכותו לכפות על מי מן הצדדים הסדר כלשהו. הגישור חוסך את יישוב המחלוקת בין כותלי בית המשפט ואת קיטוב העמדות הכרוך בניהול הליכים בבית המשפט שם לרוב ההכרעה יוצרת מצב של מנצח ומפסיד ולא פתרון מוסכם.
בית המשפט מוסמך להעביר תובענה לגישור, בהסכמת בעלי הדין.
בוררות
שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים, בה צדדים למחלוקת מסכימים (ולעתים מחויבים בה מכוח חוזה( להציג את עמדותיהם בפני בורר שהוא צד שלישי אובייקטיבי, על מנת שיכריע בסכסוך ללא יכולת ערעור.

תוכנו וצורתו של הסדר הגישור
על מנת שההסדר יעמוד בכללי הדין, יש שייערך מתוך רצון חופשי וגמירות דעתם של הצדדים.
מבסיס זה נגזרים העקרונות בדבר פגמים בחוזה, ובהתערבותו של הדין בחוזה עד כדי הפיכתו של החוזה בר ביטול או בטל.
החוזה חייב להיות בכתב (תקנה 9 לתקנות הגישור), הוא אינו יכול להיות חוזה למראית עין.
החוזה אינו יכול להיות מבוסס על טעות ו/או הטעיה ו/או מצג שווא, וכן אינו יכול מבוסס על כפייה או עושק.
בחוזה חייבים להימנע מפגיעה בזכויות צד ג'.
על ההסדר להיות מדויק, מפורט ובהיר. ההסדר חייב להיות בר ביצוע, מציאותי וסביר.
חשוב שההסדר יהיה מאוזן והדדי ושיכללו בהסדר מנגנונים ליישוב סכסוכים בעתיד.
מבנה ההסדר ופרקיו
* מבוא
* זהות הצדדים
* התחייבויות הצדדים- ניסוח בהיר ומדויק של פרק זה הוא הבסיס להסדר טוב ובר קיימא
* הפרה- לאחר פרקי ההתחייבות ינוסח סעיף של אי עמידה בהתחייבויות:
מה יחשב כהפרת הסכם יסודית ומה לא;
מה, אם בכלל, תהיה ארכה לביצוע;
סנקציות בגין הפרה כחלק מההסכם;

* מנגנוני יישוב סכסוכים בקיום ההסכם וביטול כל סכסוכי העבר
* אישור ההסדר בבית משפט והחזר אגרה
* פיסקת הבנה והייעוץ המשפטי
* כתובות הצדדים- חתימתם וחתימתו של המגשר לראיה בדבר הבנתם ורצונם הטוב והחופשי

ליווי וייצוג הליך הגישור ויישוב הסכסוכים על ידי עורך דין
עורך דין כמגשר, נוטה להיות מגשר מתערב ואקטיבי יותר מאשר מסייע ופאסיבי.
עורך דין המלווה מהלך גישור מחוץ לשולחן הדיונים, הוא בעל יכולת בהצגת ההליך על כל שלביו, על מנת להקטין את אלמנט חוסר הוודאות של הלקוח. הוא בעל הבנה גדולה יותר בהערכת האפשרויות השונות לצד הסיכויים והסיכונים המשפטיים, הכרת הסטנדרטים המוכרים בנושא הנדון ובעל יתרון בניסוח הסכם / הסדר גישור.
בעת ההכנה להליך הגישור מושם דגש על האינטרסים של הלקוח לצד המסכת העובדתית, כאשר הפתרון הרצוי לסכסוך יתבסס על האינטרסים מבחינתו של הלקוח.
עורך הדין יסייע בידי הלקוח לשקול את האלטרנטיבות העומדות בפניו ליישוב הסכסוך בו הוא מעורב, תוך מתן הסבר אודות היתרונות והחסרונות בכל אחת מהן. בחירת האלטרנטיבה המתאימה ליישוב הסכסוך תהיה בין מספר מסלולים לבין מסלול משולב.
משרדנו שם דגש על חשיבה יצירתית בהכוונה ובפתרונות שיועלו במשא ומתן בהליך הגישור ולבניית מנגנון הידברות ומניעת סכסוכים בין הצדדים.
למשרדנו יתרון בניסוח הסכם הגישור בפרט לאור התמחותנו בתחום החוזים והמשפט המסחרי – עסקי.

פגישת מידע, היכרות ותיאום
פגישת מידע, היכרות ותיאום, מוכרת יותר בראשי התיבות פגישת מהו"ת, היא הליך משפטי בדיון אזרחי בתביעות מסוימות, שנועד לבחינת האפשרות לפתרון הסכסוך באמצעות גישור. פגישת מהו"ת היא הליך חובה, שכרוך בתשלום (במידה ונשארים להליך), ומשמש כמעין קדם גישור.
על פי הוראות התקנות, פגישת מהו"ת תתקיים רק בתביעות כספיות אזרחיות בסכום העולה על 50,000 ש"ח (למעט חריגים מסוימים).
בניגוד לשיטות אלטרנטיביות אחרות ליישוב סכסוכים, כגון בוררות, גישור או פסק דין על דרך הפשרה, הסכמת הצדדים לעצם קיום פגישת המהו"ת אינה נדרשת, ובית המשפט לא ידון בתביעה שלא נערכה בה פגישת מהו"ת אלא בנסיבות מיוחדות, כאשר יש לדון בתביעה באופן מיידי. במקרים אלה עדיין רשאי בית המשפט להורות על קיום פגישת מהו"ת בשלב מאוחר יותר.
התקנות בעניין פגישת מהו"ת נועדו לאפשר דיון לגופו של עניין באפשרות לסיום הסכסוך על ידי גישור או בהסכמה. לאחר שהתקיימה פגישת מהו"ת על הצדדים להודיע במשותף האם הם מסכימים להעברת התביעה להליך של גישור או מבקשים להמשיך לדון בה בבית המשפט.